دوره و شماره: دوره 1393، شماره 3، زمستان 1393 
6. بررسی نقش پدافند غیرعامل در افزایش امنیت اجتماعی مطالعه موردی شهروندان قم

صفحه 93-113

سید احمد میر صانعی؛ مهرداد حاجی زاده؛ غلامرضا بهروزی لک