تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد کارکنان فرماندهی انتظامی استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در موقعیت امروز که سازمان‌های جامعه ما با شتاب در پی یافتن راه‌های تاز‌ه‌ای برای بالا بردن هرچه بیشتر عملکرد خود هستند، رعایت اخلاق حرفه‌ای برای آن‌ها ضرورت دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد کارکنان فرماندهی انتظامی استان قم  می‌باشد، پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه کارمندان نیروی انتظامی ف.ا.ا قم می‌باشد. که تعداد کل آن‌ها 914 نفر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران270 نفر می‌باشد. بدین منظور ابتدا با مرور ادبیات و پیشینه تحقیق پرسشنامه‌ای مشتمل بر 42 سؤال و 5 بعد بر اساس طیف پنج گانه لیکرت طراحی‌شد. برای آزمون مدل از نرم‌افزارهای spss استفاده شد. در این تحقیق به منظور تحلیل اطلاعات از دو دسته آمار توصیفی و استنباطی و آزمون‌های رگرسیون که از طریق پرسشنامه استخراج گردید استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ابعاد اخلاق حرفه‌ای (انضباط کاری، مسئولیت پذیری، رعایت انصاف و عدالت، وفاداری و برتری جویی و رقابت طلبی) به معنای شناخت درست از نادرست در محیط کار و انجام درست و ترک نادرست و یا به تعبیری، نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع کار، وظیفه و مسئولیت، می‌تواند بر تک تک مؤلفه‌های عملکرد کارکنان نقشی مثبت و مؤثر داشته باشد. اخلاق در سازمان و به کارگیری اصول اخلاقی به دلیل فراهم آوردن جو مناسب برای انجام وظایف شغلی می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Professional Ethics on the Performance of Police Command Staff in Qom Province

چکیده [English]

In today's situation when organizations in our society are in a hurry to find new ways to improve their performance, professional ethics is essential. The purpose of this study was to investigate the effects of professional ethics on the performance of police command staff in Qom province. The present study is an applied and descriptive survey. Statistical Population The statistical population of this study includes all police officers of the FA of Qom. The total number is 914. The sample size is 270 using Cochran formula. For this purpose, a literature review and a research questionnaire consisting of 42 questions and 5 dimensions based on the Likert scale were designed. Spss software was used to test the model. In this study, two groups of descriptive and inferential statistics and regression tests were used for data analysis. The results showed that the dimensions of professional ethics (work discipline, responsibility, respect for justice and loyalty, seeking superiority and competitiveness) mean being misunderstood in the workplace and doing wrong and leaving the wrong place or, in a sense, a kind of moral commitment. And working conscience towards any type of work, duty and responsibility can have a positive and effective impact on each and every component of employee performance. Ethics in the organization and application of ethical principles to provide the right atmosphere for doing the job can be very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • performance
  • loyalty
  • responsibility
  • Discipline
  • fairness