توسعه و ارزیابی مقیاس سنجش بزه‌دیدگی سایبری در ایران مطالعه موردی: کاربران اینترنت در استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

علیرغم اهمیت توسعه جامعه دیجیتال، چالش‌های بی‌شماری در رابطه با پیشگیری از جرایم رو به رشد سایبری و کاهش میزان بزه‌دیدگی سایبری وجود دارد. علیرغم نوظهور بودن تحقیقات حوزه بزه‌دیدگی سایبری، مطالعات محدودی در رابطه با سنجش بزه‌دیدگی سایبری صورت گرفته است. با توجه به اینکه جرایم سایبری با توجه به قوانین حاکم بر کشورها و بسترهای اجتماعی و فرهنگی آن‌ها متفاوت می‌باشد لذا نیاز به توسعه مقیاس سنجش بزه‌دیدگی سایبری در ایران با توجه به قانون سایبری کشور کاملاً آشکار است که تاکنون پژوهشی در این رابطه صورت نگرفته است.
به منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش در مرحله اول با استخراج مصادیق بزه‌دیدگی‌های سایبری از قانون جرایم سایبری کشور و برگزاری جلسات متوالی با خبرگان حوزه تحقیق ابزار اولیه سنجش بزه‌دیدگی سایبری توسعه یافته است. در مرحله دوم پژوهش به منظور اعتبارسنجی ابزار توسعه یافته از روش پیمایش بهره گرفته شده است. در این مرحله مشارکت کنندگان در پژوهش کاربران اینترنت در استان قم بوده‌اند. داده‌های حاصل با استفاده از روش تحلیل عاملی تایید و بکارگیری نرم افزار آموس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دهنده چهار بعد بزه‌دیدگی اجتماعی، بزه‌دیدگی اقتصادی، بزه‌دیدگی اخلاقی و بزه‌دیدگی سیاسی می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Evaluation of Cybercrime Measurement Scale in Iran Case Study: Internet Users in Qom

چکیده [English]

Despite the importance of digital community development, there are numerous challenges in preventing the growing cybercrime and reducing the amount of cybercrime. Despite emerging research in the field of cybercrime, there have been few studies on cybercrime. Since cybercrime is different according to the laws governing countries and their social and cultural contexts, so the need to develop a scale for measuring cybercrime in Iran with respect to the country's cyber law is quite clear that no research has been done so far.
In order to achieve the main goal of the research, firstly, by extracting examples of cybercrime from the country's cybercrime law and conducting regular meetings with experts in the field of research, the primary tool for cybercrime measurement has been developed. In the second stage of the research, a survey method was used to validate the developed instrument. At this stage, participants in the survey were Internet users in Qom province. The data were analyzed using factor analysis and Amos software. The results show four dimensions of social victimization, economic victimization, moral victimization, and political victimization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • Cybercrime
  • victimization
  • cyber victimization