امنیت اجتماعی از منظر فقه شیعه

نویسنده

چکیده

یکی از مهم‌ترین نیازهای اولیه انسان، داشتن امنیت در تمامی جنبه‌های فردی و اجتماعی است. بی تردید هر مکتب فکری برای تأمین این نیاز، مبانی و راهکارهایی را ارائه داده است. مکتب اسلام نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در این زمینه مطالب و مسائل گسترده‌ای را طرح نموده است. در این راستا، فقه شیعه به عنوان تبلور عملی آموزه‌های دینی، توجه ویژه‌ای به مسئله امنیت اجتماعی نموده است. با توجه به آنچه گفته شد، مسئله‌ی اصلی این نوشتار، بررسی و تبیین مبانی امنیت اجتماعی در فقه شیعه و راهکارهای تحقق آن در جامعه می‌باشد. بدین منظور ابتدا با بررسی آیات و روایات موجود در این زمینه، جایگاه و مبانی این مسئله تبیین گردیده و سپس راهکارهای تحقق آن در جامعه از منظر فقه بیان شده است و این نتیجه حاصل گردیده که فقه شیعه برای تحقق این مهم راهکاری تلفیقی از مسئولیت حاکمیت اسلامی از یک سو و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی شهروندان از سوی دیگر، در چارچوب برقراری عدالت اجتماعی، اجرای حدود اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر و التزام به احکام فقهی ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social security from Shiite Fiqh point of view (Foundations and strategies)

نویسنده [English]

  • Hossein Haj Mohammadi
چکیده [English]

One of the most basic human needs is to have security in all individual and social contexts. Undoubtedly, every intellectual tradition has provided the foundations and strategies for this need. Islam's intellectual tradition is no exception to this, and has devoted a number of issues and contents to this end. In this regard, Shi'i Fiqh has paid special attention to the issue of social security as a practical crystallization of religious doctrines. According to the above, the main issue of this paper is to examine the foundations of social security in Shi'i Fiqh and the ways to realize it in society. To this end, firstly, by examining the Quran's verses and Hadiths in this field, the position and basis of this issue are explained, then the solutions to its realization in society from the perspective of Fiqh are expressed, and it is concluded that Shiite Fiqh to realize this important qoal of the integrated solution from liability Islamic rule on the one hand, and the personal and social responsibilities of citizens on the other hand, in the context of social justice, the implementation of Islamic constitutions, the obligation of good and forbidding from bad, and the imposition of religious Fiqh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security
  • Shiite Fiqh
  • individual security
  • jurisprudential rulings
  • Social Justice