بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت دانشجویان دختر مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی قم ـ 1392

نویسنده

چکیده

هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت دانشجویان دختر بود. این مطالعه از نظر هدف و نتیجه از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش اجرا و گردآوری اطلاعات تحقیقی توصیفی است. جامعه آماری دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی قم و نمونه آماری، بر اساس مطالعه موردی با الهام از مطالعات همبستگی، تعداد 73 نفر بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که در آن یازده عامل به عنوان عوامل احساس امنیت را اندازه‌گیری می‌کرد. پایایی ابزار با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. مهمترین یافته‌ها عبارتند از: «بین دانشجویان دختر متأهل و مجرد تفاوت معناداری در احساس امنیت وجود دارد.»؛ «بین احساس امنیت و متغیرهای رضایت از وضعیت ظاهری، حمایت خانواده، تعهّد مذهبی، اعتماد به نیروی انتظامی، حضور نیروی انتظامی و شاغل بودن دانشجو رابطه معناداری مشاهده شد.» در تحلیل رگرسیون چندمتغیره، متغیرهای اعتماد به نیروی انتظامی، تعهّد مذهبی، حمایت خانواده و وضعیت اشتغال به ترتیب عوامل مؤثر در ایجاد احساس امنیت در بین دانشجویان دختر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Factors Affecting Girl's Students' Recieved Security (Case Study: Islamic Azad University of Qom, 2013)

نویسنده [English]

  • Hamid Jafarian Yassar
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the factors affecting the feeling of security of female students. This study is an applied research in terms of its purpose and result of research, and a descriptive research in terms of its method and data collection. The statistical population was the female students of Islamic Azad University of Qom and the sample was 73 cases based on a case study inspired by correlational studies. The data collecting tool was a researcher-made questionnaire that measured eleven factors of security feeling. tool reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. The most important findings are as follows: "There is a significant difference between the married and single girl students in the feeling of security."; "There is a significant relation between the feeling of security and the variables of satisfaction with the apparent condition, family support, religious commitment, trust in the police, the presence of law enforcement and being employed". In multivariate regression analysis, the variables of trust in the police force, religious commitment, family support and employment status were respectively effective factors in creating a feeling of security among girl students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feeling of security
  • Girl Students
  • Islamic Azad University of Qom
  • social security
  • Religious commitment