اصول ارزشیابی عملکرد کارکنان با رویکرد دینی

نویسنده

چکیده

ارزشیابی عملکرد کارکنان، یکی از وظایف خطیر و مهم مدیریت منابع انسانی است که به ارزیابی رسمی و منظم کارکنان پرداخته، نحوه انجام وظایف و مسئولیت های محوله آنان را نسبت به هدف یا اهداف سازمانی بررسی می کند. نتایج این ارزشیابی، به مدیران سازمان کمک می کند تا با ارائه شناخت علمی و دقیق از توانایی های بالقوه و ضعف های موجود کارکنان نسبت به شغلشان در جهت رشد و تعالی نیروی انسانی و سازمان گام بردارند و در حل مسائلی مانند: شناخت نیازهای آموزشی، پیشرفت حرفه ای و تکامل شخصیت کارکنان، کاهش نارضایتی، معیار انتقال وجابه جایی، مبنای تشخیص شایستگی، تعیین معیار و ضابطه و روش صحیح ارائه امتیازات، ایجاد انگیزه، تشخیص خدمات برجسته و بالاخره افزایش اثر بخشی و کارایی سازمان تصمیماتی بجا و شایسته اتخاذ کنند. نظر به لزوم حاکمیت ارزشهای الهی در نظام اداری و اهمیت فوق العاده اجرای فرایند ارزشیابی عملکردکارکنان در سازمان های جمهوری اسلامی در این مقاله، اصول ارزشیابی عملکرد که عبارتند از: حفظ آبرو و کرامت انسانی، عدالت جویی و انصاف، حق جویی، تقوا و حسن ظن، عدم تجسس، دقت و ریزبینی، کسب اطلاعات مورد نیاز براساس مستندات قرآنی و روایی و کلام بزرگان دینی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Assessing the Performance of the Staff based on the Religious Approach

نویسنده [English]

  • mohammad rasool ahangaran
چکیده [English]

Assessing and evaluating the performance of the staff is one of the main responsibilities of the management of the human resources. This organization evaluates the performance of the staff regularly and officially based on some predetermined objectives of the organization so that to identify the weak and strong points of the staff through scientific and appropriate means to pave the ground for the growth of human resources and organization. The main purpose of this evaluation is identifying the educational needs of the staff and means for their career development, understanding their dissatisfaction, determining standards for identifying their important services, changing their position, granting advantages, giving services, and finally increasing the effectiveness of the organization. Regarding the importance of respecting the Islamic values in the administrative system and the great importance of evaluating the performance of the staff in the Islamic organizations, in this article, it has been endeavored that the basic principles of assessing the performance of the individuals be observed. These principles are: respecting the reputation of the individuals, being fair, just, pious and optimistic, being accurate and exact, not to look into the affairs of others, and finally gaining necessary information from Koranic documentations and traditions from religious leaders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluating the performance
  • principles
  • Human Resources
  • evaluation